Yao Tang: De filosoof Zhou Lian Xi, inkt en kleur op papier, gedat. 1843

Yao Tang: De filosoof Zhou Lian Xi, inkt en kleur op papier, gedat. 1843  
387

Dim.: 132,5 x 40 cm (the frame)
Dim.: 129,5 x 37 cm (the work)