Een Duits zilveren bestekgedeelte, Bruckmann & Sohne, Heilbronn, Duitsland, 20e eeuw

749

Weight: 
ca. 8700 gr. (total weight incl. knives)
ca. 5500 gr. (total weight excl. knives)