Vijf Chinese famille rose en qianjiang cai borden, 19/20e eeuw

184

Dia.: 24,5 cm 
Dia.: 24 cm (2x)
Dia.: 23,5 cm (2x)