Een ovale Chinese qianjiang cai schotel, 19/20e eeuw

Een ovale Chinese qianjiang cai schotel, 19/20e eeuw  
197

Dim.: 27,5 x 22,5 cm