Een polychrome Delftse petit feu en vergulde schotel met chinoiserie decor, 1e helft 18e eeuw

Een polychrome Delftse petit feu en vergulde schotel met chinoiserie decor, 1e helft 18e eeuw  
1299

Dia.: 34 cm

Marked APK on the back for Pieter Kocx, the "De Grieksche A" workshop, Delft, 1701-1722.

Geschat: € 800 - € 1200